Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

   1. Postanowienia ogólne

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO. Jest skierowana do nieokreślonej liczby osób niezależnie od ich statusu (osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna - przedsiębiorca) i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych przez firmę Carrello. Operator jako swój najważniejszy cel i warunek realizacji działań stawia na przestrzeganie praw i wolności człowieka oraz obywatela podczas przetwarzania danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

Niniejsza Polityka dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Operatora odnosi się do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę www.carrellobaby.com.


   2. Administrator danych


Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest  Carrello Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-020), ul. Józefa Piłsudskiego 74/320, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000891302, NIP: 8971890124, REGON: 388523579,  Kapitał zakładowy 5 000,00 ZŁ

   3.  Podstawowe pojęcia stosowane w polityce 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

Blokowanie danych osobowych – czasowe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych  (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

Strona internetowa – zestaw materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym www.carrellobaby.com;

System informacyjny danych osobowych – zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych i zapewniający ich przetwarzanie w zakresie technologii informatycznych i środków technicznych;

Anonimizacja danych osobowych – działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez wykorzystania dodatkowych informacji, przynależności danych osobowych do konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

Przetwarzanie danych osobowych – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym  zbieranie, rejestracja, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnienie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja, wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), anonimizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu internetowego www.carrellobaby.com;

Użytkownik – każdy odwiedzający stronę internetową www.carrellobaby.com;

Podanie danych osobowych – działania mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

Rozpowszechnianie danych osobowych – wszelkie działania zmierzające do udostępnienia danych osobowych nieokreślonemu kręgu osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznanie się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczanie w sieciach informatycznych i telekomunikacyjnych lub udostępnianie danych osobowych w inny sposób;

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych – przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;

Niszczenie danych osobowych – wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożliwością dalszego przywrócenia treści danych osobowych w systemie informacyjnym danych osobowych i (lub) w wyniku których niszczone są materialne nośniki danych osobowych.


   4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

- Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i / lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie internetowej www.carrellobaby.com. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub wysyłając swoje dane osobowe do Administratora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.

- Administrator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona jest możliwość przechowywania plików cookies oraz wykorzystania technologii JavaScript).


       5. Administrator danych może przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:


- Imię i nazwisko;

- Adres zamieszkania;

- Adres e-mail;

- Numer telefonu;

- NIP.

Wyżej wymienione dane w dalszej części tekstu Polityki łączy ogólne pojęcie „Dane osobowe”.


   6 .Pliki cookies

- Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

- Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

- Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.


7. Cele przetwarzania danych osobowych

- Celem przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i / lub materiałów zawartych w serwisie www.carrellobaby.com; wyjaśnienie szczegółów zamówienia itp.

- Administrator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych, wysyłając list do operatora na adres e-mail carrello.rapport@gmail.com z adnotacją „Rezygnacja z powiadomień o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych.”

- Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.   8.     Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

- Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Administratora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

- Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.

- Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane tylko takim podmiotom jak:

firmy kurierskie;

magazyn;

księgowość; 

firma informatyczna i hostingowa.

w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązującego prawa.

- Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Operator przed rozpoczęciem transgranicznego przekazywania danych osobowych ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium innych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazywanie swoich danych osobowych i / lub wykonanie umowy, której stroną jest podmiot danych osobowych.

- W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając list do Operatora na adres e-mail Operatora carrello.rapport@gmail.com z adnotacją „Aktualizacja danych osobowych”.

- Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie listu do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora carrello.rapport@gmail.com z adnotacją „Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.


  9.     Postanowienia końcowe


Użytkownik może otrzymać wyjaśnienia w interesujących go kwestiach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej carrello.rapport@gmail.com


Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.
Aktualna wersja Polityki jest ogólnodostępna w Internecie pod adresem www.carrellobaby.com/legal