Gwarancja

 

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki

- Aby uniknąć obrażeń upewnij się, że dziecko znajduje się w bezpiecznej odległości podczas rozkładania lub składania Produktu

- Nie pozwalaj dziecku stawać na foteliku, bawić się Produktem lub jego elementami

- Nie zostawiaj dziecka w wózku bez zapiętego pasa bezpieczeństwa

- Pamiętaj, aby na każdym postoju używać hamulców

- Hamulce powinny być zablokowane podczas wkładania i wyjmowania dziecka

- Nie zostawiaj wózka z dzieckiem na powierzchni pochyłej lub nierównym terenie (nawet z włączonym hamulcem)

- Wszelkie elementy obciążające przymocowane do uchwytu, tyłu wózka lub po bokach wózka (które nie są zalecane przez producenta) wpływają na jego stabilność. Zbyt duże obciążenie może spowodować przewrócenie wózka

- UWAGA:  Prosimy o zaprzestanie korzystania z wózka, jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do jego bezpieczeństwa lub jeśli znajdziesz wadę fabryczną

 

ZALECENIA OGÓLNE


- Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z instrukcją

- Nie korzystaj z produktu, jeżeli któryś z jego elementów jest uszkodzony, podarty lub go brakuje 

- Produkt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe

- Produkt jest przeznaczony do użytku przez jedno dziecko na raz

- Produkt nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach

- Nie podnoś wózka za przednią część stelażu ani barierkę

- Nie używaj wózka na schodach ani na schodach ruchomych 

- Przed użytkowaniem upewnij się, że mechanizm mocowania gondoli lub siedziska wózka jest prawidłowo zamknięty

- Nie zostawiaj produkt zbyt długo na słońcu. Jeżeli  produkt był pozostawiony na słońcu przez dłuższy czas, przed korzystaniem z niego poczekaj, aż ostygnie 

- Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować odbarwienie i utraty intensywności koloru

- Unikaj kontaktu  produktu z wodą i słoną wodą

- Nie składaj mokrego wózka

- Nie używaj wózka na nierównym terenie, w tym na plaży, w lesie ani w innych miejscach, gdzie korzystanie z wózka nie jest bezpieczne

- Używaj wyłącznie części i akcesoriów dostarczonych lub rekomendowanych przez producenta

- Nie używaj nadmiernej siły podczas rozkładania i składania  produktu

- Podczas wjeżdżania na krawężnik lub stopień przednia oś wózka powinna być podniesiona

- Zawsze używaj pasa krokowego razem z pasem pomocniczym

- Wózek przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 7 do 48 miesięcy, o wadze nie większej niż 22 kg

- Maksymalne obciążenie kosza wynosi 3 kg

- Maksymalne obciążenie torby wynosi 2 kg


PRZECHOWYWANIE, KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


- Produkt wymaga regularnej konserwacji

- Przechowuj  produkt poza zasięgiem dzieci 

- W celu dłuższego zachowania pierwotnej jakości, chroń Produkt przed deszczem i bezpośrednim, długotrwałym działaniem promieni słonecznych

- Chroń Produkt przed wstrząsami i uszkodzeniami oraz nie przeciążaj go 

- W przypadku zmoczenia metalowych części należy przetrzeć je szmatką, aby uniknąć rdzewienia

- Przechowuj produkt w suchym miejscu, celem zapobieżenia tworzenia się pleśni

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy mocujące są w dobrym stanie technicznym

- Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy stelaża oraz koła i ich ogumienie, oczyszczaj je z kurzu i piasku

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie urządzenia zabezpieczające działają prawidłowo, ze szczególnym uwzględnieniem głównych i dodatkowych zapięć, które powinny każdorazowo poruszać się swobodnie

- Osie kół należy konserwować, smarując je cienką warstwą silikonu. Nie używaj produktów na bazie oleju lub smaru

- Regularnie przecieraj plastikowe części wilgotną szmatką (bez środków chemicznych)

- Jeśli materiał ulegnie zmoczeniu lub zawilgoceniu, należy go wysuszyć w na powietrzu, w cieniu, nie wystawiając go bezpośrednio na promienie słoneczne. Nie susz elementów materiałowych w suszarce bębnowej

- Zalecamy stosowanie neutralnego detergentu do mycia lub usuwania plam

- Podczas czyszczenia powierzchni tkanin należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami


Daszek, kosz, poszycie siedziska: 

- Nie pierz. Produkt możesz przemywać delikatnie wilgotną ściereczką (bez środków chemicznych)

- Nie używaj do czyszczenia parafiny, benzyny, acetonu, myjki ciśnieniowej itp.

- Nie czyść chemicznie, nie mocz, ani nie wybielaj 


GWARANCJA


Kupujący jest zobowiązany do użytkowania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi dołączoną do zakupionego Produktu. 

Po dokonanym zakupie, a przed użytkowaniem należy sprawdzić, czy Produkt jest kompletny, a wszystkie jego funkcje są w pełni sprawne.

Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu należy zapoznać się z instrukcją montażu, użytkowania oraz konserwacji i czyszczenia.

Wady wynikające z użytkowania niezgodnego przeznaczeniem i instrukcją obsługi nie podlegają gwarancji.


Przedmiot gwarancji


Wózek firmy CARRELLO objęty jest gwarancją, pod warunkiem, że użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi

Niniejsza gwarancja obejmuje wady, które wynikają z przyczyn związanych bezpośrednio z Produktem.


Zakres terytorialny gwarancji


Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polski


1. Okres gwarancji


Wszystkie wózki marki CARRELLO objęte są gwarancją przez okres 2 lat

Wszystkie akcesoria marki CARRELLO objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy

Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem wydania Produktu Kupującemu


2. Warunki gwarancji


Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Tylko pierwotny Kupujący może dochodzić praw z niej wynikających

Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej


3. Realizacja gwarancji 


Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w okresie gwarancji (naprawa Produktu).

Gwarant może zamiast bezpłatnego usunięcia wad wymienić Produkt lub jego części na Produkt wolny od wad lub obniżyć cenę Produktu. Wybór sposobu realizacji gwarancji leży po stronie Gwaranta.

Wszelkie reklamacje z tytułu wad fizycznych Produktu w ramach gwarancji należy niezwłocznie zgłosić bezpośrednio do Gwaranta (Producenta).

Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji z tytułu niniejszej gwarancji:

za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem  www.carrellobaby.com/pl/warranty  lub skontaktowania się ze sklepem, w którym produkt został zakupiony, aby uzyskać pomoc w zgłoszeniu reklamacji

W ramach składania reklamacji Kupujący zobowiązany jest opisać wadę i okoliczności jej powstania, a także załączyć zdjęcie potwierdzające wadę.

Transport Produktu w ramach reklamacji następuje za pośrednictwem usługi door to door. Produkt zostaje odebrany od Kupującego przez kuriera i dostarczony do Działu Serwisu Gwaranta. Po dokonanej naprawie, Produkt jest odbierany przez kuriera i dostarczany do Kupującego. Koszt usługi ponosi Gwarant.

Prosimy nie wysyłać samodzielnie Produktu na koszt Gwaranta, bez wcześniejszego uzgodnienia. W powyższym przypadku Kupującemu nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.

Wraz z Produktem Kupujący zobowiązany jest przedłożyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu Produktu.

Czas naprawy wynosi do 30 dni roboczych od dnia dostarczenia Produktu do Działu Serwisu Gwaranta. Czas naprawy może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na zamówienie niezbędnych części zamiennych. W takich przypadkach Kupujący zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu potrzebnego na naprawę oraz o przewidywanym terminie zakończenia obsługi reklamacji.

Przekazany do naprawy Produkt powinien być czysty, suchy oraz w pełni kompletny. 

Jeżeli zgłoszona wada nie jest objęta gwarancją, Produkt może zostać naprawiony przez Gwaranta na koszt Kupującego. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, Gwarant poinformuje Kupującego o kosztach naprawy. Naprawa zostanie zrealizowana jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.


4. Wyłącznie gwarancji


Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi lub przeznaczeniem

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

nieprawidłowego montażu/demontażu, instalacji, uruchomienia, przechowywania, czyszczenia i transportu Produktu,

uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Produktu,

uszkodzeń spowodowanych instalacją dodatkowego wyposażenia niezatwierdzonego przez Producenta, a także nieoryginalnych części zamiennych,

uszkodzeń kosmetycznych, w tym: zadrapań, wgnieceń i pęknięć tapicerki i plastiku, chyba że awaria nastąpiła z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej,

uszkodzeń spowodowanych korozją, pleśnią lub rdzą, wynikających z niewłaściwej konserwacji, pielęgnacji i przechowywania,

odbarwienia tkanin spowodowanego ekspozycją na światło słoneczne, potem, detergentami, warunkami przechowywania, częstym praniem, mechaceniem, pękaniem szwów, występowaniem pleśni i rdzy - spowodowanego narażeniem na działanie czynników zewnętrznych,

uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,

przypadkowych lub celowych uszkodzeń spowodowanych przez Kupującego lub uszkodzeń spowodowanych brakiem dbałości o Produkt, 

uszkodzeń i zabrudzeń powstałych na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia Produktu na czas transportu przesyłki (w sytuacji wysyłki przez Kupującego Produktu na własny koszt do Działu Serwisu Gwaranta),

uszkodzeń spowodowanych przyczynami zewnętrznymi, w tym pożarem, trzęsieniem ziemi, powodzią,

utraty akcesoriów,

Kupujący traci uprawnienia przysługujące mu w ramach gwarancji w przypadku dokonania modyfikacji lub napraw Produktu przez osoby lub podmioty nieupoważnione (tj. inne niż Dział Serwisu Gwaranta)

Kupujący traci uprawnienia przysługujące mu w ramach gwarancji w przypadku braku karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu. W przypadku utraty karty gwarancyjnej, Gwarant nie wydaje duplikatów


Carrello to produkt dla dzieci, o który należy dbać zgodnie z instrukcjami użytkowania, z troską i uwagą, aby zachować jego pierwotną jakość.


Wszystkie informacje na stronie internetowej, w tym informacje o usługach i ich kosztach, opisy produktów i zdjęcia, służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią umowy oferty publicznej. Obrazy i kolor prezentowanych towarów mogą nieznacznie różnić się od oryginalnych produktów, w zależności od rozdzielczości i ustawień ekranu urządzenia, a także warunków oświetlenia podczas robienia zdjęć. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach, wyposażeniu i konstrukcji, które nie wpływają negatywnie na działanie produktów, bez wcześniejszego powiadomienia.

Formularz zgłoszenia
Dane Klienta
Przedmiot reklamacji
Zabacznik (paragon lub faktura)*
Maksymalny rozmiar pliku to 5MB
Zgloszenie reklamacji
(opisac wady i okoliczności ich powstania, zalacz zdjecie)*
Maksymalny rozmiar pliku to 5MB